این را می نویسم تا بماند یادگاری...

که شــاید قانون دنیـــا همین باشــد ...

آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست